Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

середа, 27 листопада 2019 р.

Нові книжки у відділі читального залуЗ нагоди 215-річчя Національного Юридичного університету імені Ярослава Мудрого у видавництві «Право» побачила світ серія книжок з правознавства та юриспруденції, у підготовці якої брали участь провідні та найвідоміші юристи України — викладачі Національного Юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Пропонуємо ці підручники увазі користувачів.

001
Д18
Данильян, Олег Геннадійович. Методологія наукових досліджень : підруч. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 368 с.
У підручнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових досліджень, а також розглянуті конкретні практичні аспекти оприлюднення результатів наукових досліджень, рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, зокрема дисертаційних, робіт. Окремий розділ підручника присвячений соціокультурним та світоглядно-філософським вимірам, ключовим концепціям розуміння її сутності.

343(477)
З-33
Запобігання корупції : підручник / К. А. Автухов, Є. О. Алісов, В. С. Батиргареєва [та ін.] ; за заг. ред. Головкіна Б. М. ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 296 с.
У підручнику сформовано знання про основні положення державної антикорупційної політики та законодавства у сфері протидії корупції, соціально-правову характеристику корупції та її проявів, конфлікт інтересів, механізм запобігання корупції в Україні. Окрему увагу приділено стандартам професійної етики, фінансовому контролю, участі громадськості в заходах запобігання корупції, юридичній відповідальності за корупційні правопорушення і корупційні злочини, усуненню наслідків вчинення корупційних правопорушень. Узагальнено міжнародні антикорупційні стандарти і кращі практики запобігання проявам корупції. Матеріал, поданий у підручнику, сприятиме формуванню компетентностей щодо застосування антикорупційного законодавства, складання антикорупційних програм і виконання заходів запобігання корупції в публічній та приватній сферах.

347
К63
Комаров, Вячеслав Васильович. Нотаріат : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 416 с.
У підручнику на підставі чинного законодавства з урахуванням міжнародної доктрини нотаріату висвітлюються основні інститути та актуальні проблеми нотаріату і нотаріального процесу, його принципи, порядок вчинення окремих нотаріальних дій. Підручник містить викладення як теоретичних, так і практичних аспектів нотаріальної діяльності.

343
К85
Криміналістика : підручник. У 2 т. / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова ; за ред. В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019.
Т. 1. — 456 с.
Т. 2. — 328 с.
Зміст цього видання подано відповідно до сучасних вимог освіти, враховано зміни в законодавстві та новітні розроблення у криміналістиці й судовій експертизі, а також сучасні можливості реалізації криміналістичних засобів, прийомів та методів щодо протидії злочинності.
У першому томі підручника викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, висвітлено питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики. У другому томі підручника викладено зміст криміналістичної методики розслідування злочинів.
Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних закладів вищої освіти та сучасних вимог.

908
Л55
Лизогуб, Віталій Анатолійович. Країнознавство : підручник / В. А. Лизогуб ; Напц. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 384 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з «Країнознавства» на основі розгляду теоретичних проблем країнознавства та характеристики окремих країн. Особлива увага приділяється синтезу, систематизації та узагальненню різнорідних даних про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів і держав.

 

343
О-75
Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Панова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 378 с.
У навчальному посібнику досліджено загальні положення кваліфікації злочинів – її поняття, підстави, гносеологічні та формально-логічні аспекти, кваліфікації розмежування злочинів та відмежування їх від діянь, що не є злочинами, а також види, принципи, етапи кваліфікації. Приділено значну увагу аналізу кваліфікації злочинів за елементами й ознаками складу злочину: об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом, суб’єктивною стороною злочину. Розглянуто спеціальні положення кваліфікації злочинів: залежно від стадій їх вчинення, співучасті, множинності злочинів; при конкуренції кримінально-правових норм.35(477)
П45
Податкове право України : підручник / О. О. Головашевич, А. М. Котенко, Є. М. Смичок [та ін.] ; за ред.: М. П. Кучерявенка, Н. А. Маринів ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 440 с.
У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання оподаткування в Україні. Окрему увагу приділено кожному з інститутів податкового права.

349(477)
П68
Право соціального забезпечення : підручник / О. М. Ярошенко, А. М. Слюсар, І. А. Вєтухова [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 376 с.
Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Викладено основні положення соціального забезпечення в Україні, розглянуто актуальні питання законодавства у цій сфері.
Нормативний матеріал подано станом на 1 грудня 2018 р.

341
Т33
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / за заг. ред.: О. В. Сердюка, І. В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — 2-ге вид., допов. — Харків : Право, 2019. — 404 с.
У виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному правопорядку. Особливий акцент зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини. Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань юрисдикції Європейського суду з прав людини, методів тлумачення Конвенції, виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини. Наведено правові позиції цього Суду щодо прав людини, які захищаються Конвенцією.

349(477)
Т78
Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2019. — 544 с.
Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Викладено основні положення Загальної та Особливої частин трудового права, розглянуто актуальні питання застосування законодавства про працю.
Нормативний матеріал подано станом на 1 квітня 2019 р.

 


347(477)
Ф59
Фінансове право : підручник / О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький, О. А. Лукашев [та ін.] ; за ред.: М. П. Кучерявенка, О. О. Дмитрик ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 416 с.
У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права.

 


334(477)
Ш37
Шевченко, Людмила. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посібник / Шевченко Л. С. ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 302 с.
Охарактеризовано стратегічний бізнес-консалтинг як науку, професійну діяльність і бізнес-індустрію. Розкрито загальні принципи і методи стратегічного аналізу та стратегування. Аргументовано роль прогнозування та форсайт-досліджень у стратегічному бізнес-консультуванні. Проаналізовано основні технології та інструментарій стратегічного консалтингу, надання консалтингових послуг із розроблення та реалізації корпоративної, конкурентних (ділових) і функціональних стратегій. Визначено зміст та основні напрями стратегічного інноваційного консалтингу. Особливу увагу приділено наданню консалтингових послуг в умовах цифрової трансформації бізнесу та впровадження корпоративних правових стратегій.

159.9
Ш48
Шепітько, Валерій Юрійович. Юридична психологія : підручник / Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2019. — 288 с.
Пропонований підручник охоплює розгляд найбільш важливих питань щодо загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі «людина – право». Викладено методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.

343(477)
Ю70
Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : підручник / за заг. ред. В. Я. Настюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 512 с.
У підручнику представлено у систематизованому вигляді матеріал, що пропонується студентам для опанування дисципліни «Відповідальність за корупційні правопорушення».
Зміст підручника відповідає структурі програми, за якою зазначена дисципліна викладається в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.


Немає коментарів:

Дописати коментар