Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

середа, 27 листопада 2019 р.

Нові книжки у відділі читального залуЗ нагоди 215-річчя Національного Юридичного університету імені Ярослава Мудрого у видавництві «Право» побачила світ серія книжок з правознавства та юриспруденції, у підготовці якої брали участь провідні та найвідоміші юристи України — викладачі Національного Юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Пропонуємо ці підручники увазі користувачів.

001
Д18
Данильян, Олег Геннадійович. Методологія наукових досліджень : підруч. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 368 с.
У підручнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових досліджень, а також розглянуті конкретні практичні аспекти оприлюднення результатів наукових досліджень, рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, зокрема дисертаційних, робіт. Окремий розділ підручника присвячений соціокультурним та світоглядно-філософським вимірам, ключовим концепціям розуміння її сутності.

343(477)
З-33
Запобігання корупції : підручник / К. А. Автухов, Є. О. Алісов, В. С. Батиргареєва [та ін.] ; за заг. ред. Головкіна Б. М. ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 296 с.
У підручнику сформовано знання про основні положення державної антикорупційної політики та законодавства у сфері протидії корупції, соціально-правову характеристику корупції та її проявів, конфлікт інтересів, механізм запобігання корупції в Україні. Окрему увагу приділено стандартам професійної етики, фінансовому контролю, участі громадськості в заходах запобігання корупції, юридичній відповідальності за корупційні правопорушення і корупційні злочини, усуненню наслідків вчинення корупційних правопорушень. Узагальнено міжнародні антикорупційні стандарти і кращі практики запобігання проявам корупції. Матеріал, поданий у підручнику, сприятиме формуванню компетентностей щодо застосування антикорупційного законодавства, складання антикорупційних програм і виконання заходів запобігання корупції в публічній та приватній сферах.

347
К63
Комаров, Вячеслав Васильович. Нотаріат : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 416 с.
У підручнику на підставі чинного законодавства з урахуванням міжнародної доктрини нотаріату висвітлюються основні інститути та актуальні проблеми нотаріату і нотаріального процесу, його принципи, порядок вчинення окремих нотаріальних дій. Підручник містить викладення як теоретичних, так і практичних аспектів нотаріальної діяльності.

343
К85
Криміналістика : підручник. У 2 т. / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова ; за ред. В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019.
Т. 1. — 456 с.
Т. 2. — 328 с.
Зміст цього видання подано відповідно до сучасних вимог освіти, враховано зміни в законодавстві та новітні розроблення у криміналістиці й судовій експертизі, а також сучасні можливості реалізації криміналістичних засобів, прийомів та методів щодо протидії злочинності.
У першому томі підручника викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, висвітлено питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики. У другому томі підручника викладено зміст криміналістичної методики розслідування злочинів.
Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних закладів вищої освіти та сучасних вимог.

908
Л55
Лизогуб, Віталій Анатолійович. Країнознавство : підручник / В. А. Лизогуб ; Напц. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 384 с.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з «Країнознавства» на основі розгляду теоретичних проблем країнознавства та характеристики окремих країн. Особлива увага приділяється синтезу, систематизації та узагальненню різнорідних даних про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів і держав.

 

343
О-75
Основи кваліфікації злочинів : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Панова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 378 с.
У навчальному посібнику досліджено загальні положення кваліфікації злочинів – її поняття, підстави, гносеологічні та формально-логічні аспекти, кваліфікації розмежування злочинів та відмежування їх від діянь, що не є злочинами, а також види, принципи, етапи кваліфікації. Приділено значну увагу аналізу кваліфікації злочинів за елементами й ознаками складу злочину: об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом, суб’єктивною стороною злочину. Розглянуто спеціальні положення кваліфікації злочинів: залежно від стадій їх вчинення, співучасті, множинності злочинів; при конкуренції кримінально-правових норм.35(477)
П45
Податкове право України : підручник / О. О. Головашевич, А. М. Котенко, Є. М. Смичок [та ін.] ; за ред.: М. П. Кучерявенка, Н. А. Маринів ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 440 с.
У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання оподаткування в Україні. Окрему увагу приділено кожному з інститутів податкового права.

349(477)
П68
Право соціального забезпечення : підручник / О. М. Ярошенко, А. М. Слюсар, І. А. Вєтухова [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 376 с.
Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Викладено основні положення соціального забезпечення в Україні, розглянуто актуальні питання законодавства у цій сфері.
Нормативний матеріал подано станом на 1 грудня 2018 р.

341
Т33
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / за заг. ред.: О. В. Сердюка, І. В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — 2-ге вид., допов. — Харків : Право, 2019. — 404 с.
У виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному правопорядку. Особливий акцент зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини. Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань юрисдикції Європейського суду з прав людини, методів тлумачення Конвенції, виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини. Наведено правові позиції цього Суду щодо прав людини, які захищаються Конвенцією.

349(477)
Т78
Трудове право : підручник / О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2019. — 544 с.
Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Викладено основні положення Загальної та Особливої частин трудового права, розглянуто актуальні питання застосування законодавства про працю.
Нормативний матеріал подано станом на 1 квітня 2019 р.

 


347(477)
Ф59
Фінансове право : підручник / О. О. Дмитрик, І. Є. Криницький, О. А. Лукашев [та ін.] ; за ред.: М. П. Кучерявенка, О. О. Дмитрик ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 416 с.
У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права.

 


334(477)
Ш37
Шевченко, Людмила. Стратегічний бізнес-консалтинг : навч. посібник / Шевченко Л. С. ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 302 с.
Охарактеризовано стратегічний бізнес-консалтинг як науку, професійну діяльність і бізнес-індустрію. Розкрито загальні принципи і методи стратегічного аналізу та стратегування. Аргументовано роль прогнозування та форсайт-досліджень у стратегічному бізнес-консультуванні. Проаналізовано основні технології та інструментарій стратегічного консалтингу, надання консалтингових послуг із розроблення та реалізації корпоративної, конкурентних (ділових) і функціональних стратегій. Визначено зміст та основні напрями стратегічного інноваційного консалтингу. Особливу увагу приділено наданню консалтингових послуг в умовах цифрової трансформації бізнесу та впровадження корпоративних правових стратегій.

159.9
Ш48
Шепітько, Валерій Юрійович. Юридична психологія : підручник / Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2019. — 288 с.
Пропонований підручник охоплює розгляд найбільш важливих питань щодо загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі «людина – право». Викладено методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.

343(477)
Ю70
Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : підручник / за заг. ред. В. Я. Настюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 512 с.
У підручнику представлено у систематизованому вигляді матеріал, що пропонується студентам для опанування дисципліни «Відповідальність за корупційні правопорушення».
Зміст підручника відповідає структурі програми, за якою зазначена дисципліна викладається в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.


субота, 23 листопада 2019 р.

Нові книжки у відділі читального залу Фонд відділу читального залу поповнився новими книжками історичної тематики. Пропонуємо їх вашій увазі.

94(4)
Г47
Гілберт, Мартін. Черчилль : біографія / М. Гілберт ; пер. з англ.: Я. Войтко, Р. Ладохіна. — Київ : КМ-Букс, 2019. — 888 с. : іл.
Сера Вінстона Черчилля — видатну історичну особистість, безмежно відданого британському народові політика, аристократа, стратега світового рівня й історика, невтомного борця за свободу і демократію, лауреата Нобелівської премії — у Сполученому Королівстві визнано «Людиною ХХ століття». Він не лише описував історію — він її творив. Потужна постать Вінстона Черчилля, чия геніальність не викликає сумнівів навіть у переконаних циніків, незмінно привертає до себе увагу, стає з роками ще яскравішою, ще помітнішою.
Робота визнаного біографа Мартіна Ґілберта з представлення світові Великого Англійця посідає особливе місце серед подібних видань. В основу книжки, що вперше виходить українською мовою, покладено факти, відібрані з багатьох дослідницьких джерел та ретельно проаналізовані автором, а також відомості, надані Рендольфом — сином Вінстона Черчилля. Щира й неупереджена розповідь дає змогу зрозуміти, як формувався світогляд цієї людини, як відбувалося його становлення як політика, якими були життєві цінності й пріоритети, чим довелося жертвувати заради торжества демократії. Цікаво буде довідатися також про особисте життя та зовсім не політичні захоплення відомого англійця, якого завжди впізнавали за характерним жестом пальцями у вигляді латинської букви «V», що символізує перемогу.

94(477)
Г75
Грабовський, Сергій. Генії проти ідіотів : алгоритми української історії / С. Грабовський. — Вид. 3-тє, перероб. і допов. — Київ : Стилос, 2019. — 448 с.
Щo peaльнo внecлa Укpaїнa у cвiтoву cкapбницю тaлaнтiв тa дocягнeнь, ким тa чим дiйcнo пишaтиcя укpaїнcькoму нapoдoвi? Xтo вoни, тi гeнiї, якi уcлaвили укpaїнcьку cпiльнoту? У цьoму ceнci Укpaїнa дoci нeвiдoмa caмa coбi, вoнa живe в пoлoнi мiфiв, щo утвopюютьcя пpиxильникaми «opiєнтaцiї нa Cxiд» тa «opiєнтaцiї нa Зaxiд», тoдi як cпpoби oфiцiйнoгo чи нaпiвoфiцiйнoгo визнaчeння «вeликиx укpaїнцiв» зaлишaють пoзa увaгoю чимaлo унiкaльниx ocoбиcтocтeй, нapoджeниx нa укpaїнcькиx тepeнax. Тiльки зapaз вoни пoвepтaютьcя iз бaгaтopiчнoгo зaбуття, щoб пocтaти у вciй вeличi cвoїx здoбуткiв.
Пpo ниx — дocтoйникiв cвiтoвoгo piвня, якиx дaлa Укpaїнa людcтву, пpo їxнi дocягнeння тa втpaчeнi мoжливocтi нaпиcaнo цю книжку.

94(477)
Г75
Грабовський, Сергій. Убити Сталіна, інакше його міфи вб’ють нас : соціальна міфологія «найкращого друга фізкультурників» і його послідовників / С. Грабовський. — Київ : Стилос, 2019. — 503 с.
Книжка присвячена соціально-історичній міфології, яка цілеспрямовано формувалася в Україні пропагандистськими та каральними органами в часи сталінізму і постсталінізму та продовжує формуватися зараз за допомогою російських мас-медіа й тих ЗМІ України, власники яких тією чи іншою мірою є адептами «русского мира». Вплив цієї міфології на свідомість і підсвідомість українських громадян істотно гальмував, гальмує і гальмуватиме, а часом і відкидатиме назад процеси формування модерної нації та становлення демократичної європейської Української держави. Видання містить чимало дискусійних положень, вводить у сферу громадського дискурсу низку нових концептів, покликаних пояснити та прояснити чинну українську ситуацію.

94(477)
К90
Кульчицький, Станіслав. Кримський вузол / С. Кульчицький, Л. Якубова. — Вид. 2-ге. — Київ : Кліо, 2019. — 496 с.
У книжці висвітлено історичні передумови, економічні підоснови, внутрішні та зовнішні причини формування кримського вузла, а також окреслено можливі сценарії його розвязання. Показано, що цинізм подій так званої «Кримської весни» спричинив неочікуваний для правлячих кіл Росії ефект. Україна тимчасово втратила Крим, однак Росія назавжди втратила Україну та українців. Розтиражоване російськими мас-медіа гасло «Крим наш!» і події «кримської весни» стали найпотужнішими прискорювачами процесу українського націєтворення, що лежить в основі формування громадянського суспільства та розбудови новітньої України

94(477)
К95
Кучерук, Олександр. Пам’ятники від слова пам’ять : історичні розвідки / О. Кучерук. — Київ : Парламентське вид-во, 2019. — 376 с.
У книжці під спільною обкладинкою зібрано історії окремих пам’ятників і пам’ятних місць столиці України міста Києва. Текст широко ілюструється планами, фотографіями, як відомими, так і нещодавно виявленими. Автор розказав «біографії» різних монументів доби російського царського і комуністичного панування над Києвом, зокрема пам’тник(и) перед Київським університетом, на Арсенальній площі, пам’ятник Богдану Хмельницькому, княгині Ользі, Столипінові, Українській Народній Республіці, поховання українських козацьки старшин у Києво-Печерському монастирі, некрополь Маріїнського парку.

94(477)
П58
Попович, Мирослав. Червоне століття / М. Попович. — Вид. 3-тє, допов. — Київ : АртЕк, 2019. — 888 с. : іл.
У монографії відомого філософа і культуролога відображається історія європейської цивілізації ХХ століття, насамперед того регіону, який був охоплений комуністичним тоталітаризмом. Найбільші таємниці минулого століття не тільки у важливих деталях подій, історичній інтризі та прихованих стратегіях боротьби могутніх політичних сил, скільки у правильному розумінні й тлумаченні сенсу історичних явищ. Саме навколо оцінки історії розгортаються гострі суперечки, зокрема в українській історії — навколо оцінки Центральної Ради, гетьманату, Директорії, націонал-демократії та соціал-демократії, «розстріляного Відродження», голодомору та Великого Терору, Вітчизняної війни та боротьби УПА, долі української культури в УРСР та в діаспорі, «перебудови» та наслідків її провалу чи перемоги. Всі ці проблеми національної історії розглядаються у представленій книзі.


94(477)
Т14

Таїрова-Яковлева, Тетяна. Гетьмани України : історії про славу, трагедії та мужність / Т. Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Н. Єгоровець. — Вид. 2-ге. — Київ : Кліо, 2019. — 422 с. 
У книжці представлено одинадцять біографій гетьманів, які були військовими і політичними лідерами України ХVІІ-ХVІІІ ст. Ознайомлюючись з їх долею, ми відкриємо для себе маловідомі та забуті сторінки української історії. Слава і трагедія, мужність і віроломство, видатний талант і заступництво фортуни дивним чином сплелися в житті цих людей. Вони були дуже різними, і кожному з них довелося залишити свій слід в історії Українського гетьманства. Згадуючи про них, ми краще розуміємо той складний, суперечливий, але героїчний час, оповитий ореолом романтики.

94(100)
Ш24
Шаповал, Юрій. Мить історії : 366 мініатюр про людей і події / Ю. І. Шаповал. — Київ : Парламентське вид-во, 2019. — 400 с. : іл.
Книжка «Мить історії: 366 мініатюр про людей і події» відомого українського історика Юрія Шаповала є результатом його подвижницької науково-популяризаторської, просвітницької праці на українському радіо. Кожна мініатюра — це філігранний есей, сповнений живої, свіжої інформації й водночас освітлений мудрим, часом іронічним, поглядом автора, що ховається здебільшого за подіями й персонажами, а проте присутній у всьому— і в доборі матеріалу, і в оригінальних ракурсах його висвітлення, своєрідній авторській мові й талановитому літературному стилі. Кожній мініатюрі відповідає один день календаря, що додає книжці додаткової внутрішньої динаміки та інтриги.
Юрій Шаповал винайшов своєрідний, дотепний спосіб оживити історію, зробити її фактом нашого повсякдення, прив’язати до свого життєвого досвіду кожного слухача (а тепер і читача), надати їй особливої приватності.