Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

четвер, 28 травня 2015 р.

Новинки книжкових полиць

Варій, М. Й. Загальна психологія : підручник / М. Й. Варій ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — 4-е вид., випр. і допов. — К. : Знання, 2014. — 1047 с. 

Подано всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки фахових психологів і педагогів. Виклад навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й активізувати пізнавальну діяльність. Водночас у написанні підручника автор дотримувався власної психо­енергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі психоенергетичної ментально-соціодуховної концепції особистості.Лисюк, Р. М. Цілющі деревні рослини : навч. посібник-довідник / Р. М. Лисюк. — К. : Знання, 2014. — 224 с. 

Авторами посібника-довідника зібрано та систематизовано дані щодо цілющих властивостей деревних рослин України (дерев, кущів та ліан) 79 родів, що застосовуються у науковій і народній медицині. Висвітлено морфологічні ознаки видів, подано діагностичні характеристики рослинної сировини, розглянуто її поширення, біолого-екологічні особливості, господарське значення, лікувальні властивості, використання в офіційній медицині та народній медицині.


Черняк, О. І. Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О. І. Черняк, П. В. Захарченко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2014. — 599 с. — (Університетський підручник).

У підручнику висвітлено сутність, методи створення та практичного застосування технологій інтелектуального аналізу даних (Data Mining). Детально аналізуються концепції, технології, практичні підходи до побудови сховищ даних та OLAP-технології, нейрокомп’ютерні технології та нейронні мережі. Розкриваються основні поняття теорії асоціативних правил та побудови дерев рішень, еволюційної технології та генетичних алгоритмів, нечіткі методи інтелектуального аналізу даних. Кожен розділ підручника устаткований необхідними ілюстративними матеріалами і тестами. В останньому розділі наведено лабораторні роботи, виконання яких допоможе студентам здобути навички практичного застосування різноманітних технологій інтелектуального аналізу даних для значного класу задач з досвіду діяльності українських підприємств і організацій.Гродзинський, М. Д. Ландшафтна екологія : підручник / М. Д. Гродзинський. — К. : Знання, 2014. — 550 с. — (Університетський підручник). 

У підручнику викладено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології як науки, що вивчає ландшафт з позицій “суб’єкт-об’єктних” відносин. Приділено увагу основним проблемам сучасної ландшафтної екології: вивченню територіальної й вертикальної гетерогенності простору, масштабів прояву ландшафту, його холістичності, динамічності, стійкості, структуроформувальним відношенням між місцями ландшафту та типами його територіальних структур, ландшафтним межам, екотонам і градієнтам, класифікації та ординації ландшафту і його місць, питанням методології менеджменту та планування ландшафтів.


Туристичне країнознавство : навч. посібник / ред. проф. В. Ф. Семенов ; Одеський нац. економічний ун-т. 2-е вид., допов. та випр. Херсон : Грінь Д. С., 2013. 392 с. -
У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан економіки, культури, туризму і рекреації в різних туристичних регіонах і окремих країнах Світу. Аналізується туристична привабливість регіонів і країн Світу, розглядаються туристичні ресурси найбільш привабливих країн, причинно-наслідкові особливості формування відомих туристичних дестинацій, тенденції розвитку туризму у світовому просторі.

Навчальний посібник умовно складається з двох частин: у першій — розглядаються основні теоретичні засади загального та туристичного країнознавства, предмет, об'єкт, основні поняття і категорії дисципліни, розкривається економічна, соціальна, культурна картина сучасного Світу, аналізується сутність процесів глобалізації і регіоналізації. У другій частині містяться характеристики країн світу, їхніх туристичних районів та найбільш привабливих туристичних об'єктів. Для закріплення навчального матеріалу після кожної теми наводяться контрольні запитання й тести. Посібник включає також довідковий матеріал (6 додатків). Швецова-Водка, Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. К. : Знання, 2014. 405 с. (Вища освіта ХХІ століття). 


У посібнику розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства — від визначення поняття «документ» до класифікації друкованих видань. Виклад навчального матеріалу відображає авторську концепцію, що ґрунтується на власних наукових дослідженнях і узгоджена з працями відомих вчених — фахівців у галузі документознавства і книгознавства. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Документознавство».
Маєвська, Л. М. Етнопедагогіка : навч. посібник / Л. М. Маєвська ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. — Херсон : Олді - плюс, 2014. — 288 с. 

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів. Він містить навчальну і робочу програми курсу «Етнопедагогіка», виклад змісту лекцій, інструктивно-методичні матеріали щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи у підготовці до практичних занять, творчі професійно-орієнтовані завдання, словник основних термінів і понять з етнопедагогіки.Кісельова, Л. Виправдання слова : статті про українську літературу : від Шевченка до сьогодення / Л. Кісельова. К. : Києво-Могилянська академія, 2014. 235 с. 

Слово постає у цій книжці як посередник між зовнішнім і внутрішнім світами, як особлива людська енергія, що втілюється у конкретних сутностях, визначаючи характер і духовне обличчя спільноти. Йдеться про онтологічну значущість та культурну актуальність слова, про формування національного «дискурсу ідентичності». Розглянуто також певні аспекти функціонування слова в літературному творі та фольклорному тексті, в історичному та міфологічному просторах. Чільну увагу приділено проблемі логодіцеї, що означає «виправдання Слова».
Чамата, Н. Лірика Тараса Шевченка : аналізи й інтерпретації / Н.  Чамата ; НАН України ; Ін-т л-ри ім. т. Шевченка. — К. : Києво-Могилянська академія, 2014. — 294 с.

Зібрані у книжці розвідки результат комплексного дослідження низки ліричних творів Шевченка. Особливу увагу приділено питанням художньої організації поетичного тексту, передусім, на вищих структурних рівнях проблемі, недостатньо розробленій у теорії літератури. Спробою з’ясувати деякі з аспектів означеної проблеми є вміщена першою у книжці стаття «Композиція ліричних творів Шевченка (сюжетно-тематичний рівень)». Наступні розвідки присвячено аналізу й інтерпретації окремих творів Шевченка, абсолютна більшість яких (39) належить до лірики малих форм (елегії, послання, пісні, ліричні віршові оповідання тощо). Велику ліричну форму Шевченкової поезії у книжці репрезентують поема «Кавказ» та цикл «В казематі».
Француженко-Вірний, М. Великі митрополити України / М.  Француженко-Вірний. К. : Смолоскип, 2013. 160 с. 


Це авторська подорож у минуле України, у часи великих митрополитів нашої Батьківщини, наснажена морально-духовними пошуками. Книжка стане в пригоді всім небайдужим, а особливо молоді, яка тільки розпочинає свій життєвий шлях.  

Лисий, І. Я. Національно-культурна ідентичність філософії : сім наближень до теми / І. Я. Лисий. К. : Києво-Могилянська академія, 2013. — 180 с. 

У монографії обговорюється гостра проблема національної ідентичності філософії, актуалізована сьогодні в атмосфері посилення уваги до національних вимірів культурних форм як у європейському, так і у вітчизняному мета-філософському дискурсі. Автор бачить у філософії теоретичну самосвідомість культури і в полемічній манері обстоює її національно-культурну ідентичність.

Немає коментарів:

Дописати коментар